Affaldsskakte

Vi producerer affaldsskakte som lodrette rør i beton. De anvendes i etageejendomme til nedkastning af husholdningsaffald fra lejlighederne. Affaldsskakten benyttes enten fra opgangen eller fra altangangen. Affaldet opsamles i indrettede skarnbokse i kælderen, hvorfra det håndteres af dagrenovationen. 

 - Illustration affaldsskaktelement

 

Montage

Skaktelementerne leveres normalt liggende på ladvogn eller reolvogn. Under montagen kan det være påkrævet at understøtte det nederste skaktelement, indtil det er støbt fast til den øvrige konstruktion. I indkasthullet monteres den aftalte låge (kan efter aftale leveres af ØSB). Og se videre Montagevejledning (link herunder) for yderligere informationer i forbindelse med montagen.

 - Montagevejledning - affaldsskakte

 

Lovgivning og regler om affaldsskakte eller nedfaldsskakte (uddrag af Bygningsrelementet)

I Bygningsreglement kapitel 8.7 er der overordnede krav til renovationsanlæg herunder affaldsskakte. Og i stk. 6 står der: I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang.

Affaldsskakte skal ventileres med udsugningsanlæg kombineret med åbninger til det fri i skarnboksene. Indkastningslåger skal være af ubrændbart materiale og må ikke anbringes i beboelseslejligheden. Der er desuden en række brandtekniske krav i forbindelse med affaldsskakte, da de i værste fald kan fungere som ventilation til en brand.